ประกาศผลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี

สวทน.ประกาศผลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี ” IDE Competitions 2018″   เตรียมดันโปรเจคใหม่ สร้างสตาร์ทอัพแบบเข้มข้น ต่อยอดชิงชัย IDE ปีหน้า ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี  เปิดเผยว่า การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Tech Startup)

เป็นหนึ่งในภารกิจของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยในปัจจุบันขีดความสามารถของการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหารยังขาดการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดทั้งนี้ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหนึ่งคือการที่ยังขาดระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เอื้อให้เกิดการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น   สวทน. จึงได้ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในการร่วมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่และได้จัดงาน IDE Competitions 2018   ขึ้น เพื่อตอบโจทย์การสร้างแนวคิด (Mindset) ทางด้านการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงโอกาสทางการประกอบการและการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเป็นการเร่งรัดพัฒนาและเกิดนวัตกรรมต้นแบบ เกิดโมเดลทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบวงกว้างให้กับประเทศไทยและต่างประเทศได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews